ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 9 niedziela - zwykła (2 VI 2013) * Święto Dziękczynienia


W tniedzielspecjalny List kard. Kazimierza Nycza. Po mszach zbiórka na wityniOpatrznoci. Po mszy 11.00 -owej procesja eucharystyczna wokół kocioła. Od 17.00 - 18.00 nasz udział w ogólnowiatowej adoracji w łącznoci z papieem Franciszkiem.

1. W NASZEJ PARAFII B
DZIE TAKI PORZDEK W TYGODNIU:


PONIEDZ. 3 VI nie b
dzie mszy =============


WTOREK 4 VI nie b
dzie mszy ==============


RODA 5 VI nie bdzie mszy ani róaca misyjnego ====

biuro nieczynne w te dni


CZWARTEK 6 VI,
rocznica pobytu Jana Pawła II w Pelplinie w r. 1999, to teI czwartek miesica (dni eucharystyczne w parafii) -

godz. 10.00 objazd chorych
przez ksidza. wieccy szafarze take chtnie zawożą Komunię św. take chorym wg uzgodniez nimi

godz. 17.00 - 18.00 adoracja Naj
w Sakramentu Eucharystii , na którzaprasza się parafian z wiosek w dolinie Wisły.

godz. 17.30 ró
aniec misyjny podczas adoracji

godz. 18.00 msza:
w 24 rocz. m. Mirosława Saldata i zmar. z rodziny Saldat i Medeskich

PITEK 7 VI uroczystość Najw. Serca Pana Jezusa

godz. 17.00 - 18.00 adoracja Naj
w. Sakramentu Eucharystii - zaprasza siparafian z wiosek ponad skarpwilan

godz. 18.00 msza:
+Henryka Witaka i JadwigMaleczyk (po mszy błogosławiestwo wianków)
18.45 katechumenat paraf.w sprawie
lubów i chrztów oraz paraf. poradnictwo rodzinne, koniecznie teraz korzysta, bo podczas wakacji nie organizujemy spotkadla nowych par i nowych par nie przyjmujemy, jedynie finalizujemy trwajce przygotowania ado lubu, wic kto planuje chrzest podczas wakacji - niech teraz przybdzie na przygotowanie w pitki)


SOBOTA 8 VI

godz. 18.00 msza:
+Tadeusza Łukaszewskiego w I rocz. mierci (i udzielanie chrztu)

10
NIEDZIELA ZWYKŁA 9 VI

godz. 8.00 msza:
+ Józefa Kozaka

godz. 9.30 msza:
+ Tadeusza Barwika w 23 rocz. mierci

godz. 11.00 msza:
+Edwina Sławika


2. Inne ogłoszenia. Bóg zap
ła. Dzikujemy za wysiłek w przeprowadzeniu procesji Boego Ciała, paniom i panom włacicielom posesji, przy których były pikne ołtarze, panu z Gruczna za nagłonienie, kapelmistrzowi oraz dziewczynom i chłopcom młodzieowej orkiestry „Płomyki”, panom straakom i wszystkim aktywnym w noszeniu znaków religijnych krzya, chorgwi i feretronu, osobom ze wiecami, dzieciom sypicym kwiatki i asystujcym im dziewczynom, szafarzom, ministrantom, panu organicie i pani Ewie z gitaroraz paniom piewajcym psalmy i osobom spełniajcym funkcje liturgiczne podczas mszy.

Dzi
kujemy ofiarodawcom za pienidze, za owoce i ciasto, i za współorganizacjuroczystoci przyjazdu ks. biskupa i zarazem bierzmowania oraz paniom kelnerujcym przy biesiadzie i poczstunku w plenerze, tym, którzy ułoyli podłogdla orkiestry, obcinajcym trawi krzaki, straakom za rozłoenie stolików, krzeseł, i dowiezienie dodatkowych, pracownikom parafii i rodzicom w porzdkowaniu kocioła i terenu przed przyjazdem naszego ks. biskupa dra hab. Wiesława migla. Dziewcztom i chłopcom bierzmowanym yczmy wytrwania w zobowizaniach wynikajcych z przyjtego sakramentu bierzmowania. Niech bierzmowani częściej podchodzdo ambony i czytajteksty wite podczas Eucharystii.

W najbli
szym czasie w czwartek i pitek prosimy o ofiary od ławek na I półrocze, take ofiary na intencje mszalne, na kociół i inne. Ostatni biwak przed bierzmowaniem kosztował ponad 5 tysicy zł. Zostały wykonane nowe meble i umieszczone w jadalni domu katech. i w biurze parafialnym.

Wnet zaczniemy wi
kszinwestycjkonserwatorsko - wykoczenioww kociele i wokół kocioła oraz odwodnienie i wprowadzenie wody deszczowej spod kocioła do kanału deszczowego oraz osuszenie i wyczyszczenie cian. Kosztorys wynosi ponad 200 tysicy zł., ponad połowpienidzy otrzymamy z Urzdu Marszałkowskiego w Toruniu, z którym ks. proboszcz podpisał umowdotacyjnw rod29 maja 2013 r. Za dotychczasowe projekty parafia zapłaciła prawie 20 tysicy zł. Prace projektowe trwały od stycznia ub. roku do teraz, uwzgldniajc wszystkie postawione warunki. Potem chcemy zaraz malowawntrze kocioła. Wic bdzie potrzebny i nasz wkład finansowy - od parafian - prawdopodobnie przygotujemy cegiełki jako nasz udział finansowy w zrealizowaniu tego duego projektu do grudnia tego roku. To wszystko trzeba przemyle. Uprzejmie zaprasza siczłonków rady ekonomicznej i rady duszpasterskiej na spotkanie - zebranie 13 czerwca o godz. 18.45.

Przyjmijcie błogosławiestwo Boe na tniedzieli na cały tydzie. Szczęść Boe.

2013-06-02