ewangelizacja.net

Rekolekcje i grupy > 2005 i wcześniej
sobota, 25 maj 2019 roku

 Rekolekcje i inne spotkania do 2005 roku


REKOLEKCJE SZKOLNE GRUCZNO 14 - 16 MARZEC 2001

1. Temat: Jezus nas umacnia i prowadzi
* jest Mistrzem rozpoznawania pokus i ich odpierania (1 dzień)
* jest Mistrzem nakarmienia wszystkich (2 dzień)
* jest Mistrzem zatroskanym o całe nasze życie i szczęście (3 dzień)

2. Cel: aby nowe tysiąclecie rozpoczynać od Jezusa Chrystusa.

3. Scenografia: krzesło, linami i powrozami przywiązany grzesznik.

4. Piosenki: Mój Mistrzu, Nowe przykazanie, Tylko On, Złożyłem w Panu całą nadzieję.

DLA DZIECI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 28 II - 2 III 2001

(codziennie godz. 8.00 klasy IV, V i VI; codziennie godz. 11.00 klasy I, II i III; księża spowiadają 1 III godz. 10.00 - 11.30 )

DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJUM 14 - 16 III 2001

(klasy II i I codziennie o 8.00-11.30,księża spowiadają 15 III o 9.30 -10.30)

DLA MŁODZIEŻY PONADGIMNAZJALNEJ 7 - 9 III 2001

(codziennie od godz. 16.00 - do godz. 18.45, I cz. w sali, II cz. o 18.00 w kościele; ks. proboszcz spowiada w domu katechetycznym 8 - 9 III od godz. 15.00 - 16.00)


Ferie zimowe 2001
Zimowiska rekolekcyjne

1) oaza młodzieżowa 26 I godz. 18.00 - 29 I godz. 14.00 (ok. 12-15 osób plus ewent. z świetlicy parafialnej ok.20 -23)

2) młodzież do bierzmowania (2001) licealna, zawod. kl. I 29 I godz. 16.00 - 31 I godz. 14.00 (ok. 43 osób)

Rekolekcje szkolne

28 II - 2 III 2001 szkoła podstawowa

14 - 16 III 2001 gimnazjum


ZIMOWISKO REKOLEKCYJNE DLA PRAGNĄCYCH
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
29 - 31 STYCZNIA 2001
**********************************************

Program zimowiska dla szesnastolatków:
1) porządkowanie wiary w Jezusa i jej wyznawanie dzisiaj
2) dalsze przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Poniedziałek 29 stycznia:
16.00 zakwaterowanie młodzieży w pokojach (dziewczyny na I p., chłopcy na II p.)
16.30 wspólny krąg, śpiewy, pogadanka księdza I o historii zbawienia
18.00 dziewczyny film "Dziewczęta" (chłopcy tenis)
18.30 chłopcy film "Chłopcy" (dziewczyny piosenki)
19.00 kolacja
20.00 praca w grupach (I): przygotować ekspresyjną wypowiedź, silny program przedstawiający współczesnemu człowiekowi przekonująco i sensownie historię zbawienia lub jej fragment (w formie np. list, program TV, scenariusz, wiersz, piosenka...)
21.30 krąg - pogadanka księdza II (tradycja imienia i jego symbolika, wybór imienia, wybór świadka bierzm.), śpiewy, modlitwy, zakończenie
23.15 cisza nocna

Wtorek 30 stycznia:
8.00 pobudka
8.45 modlitwy poranne
9.00 śniadanie
9.45 krąg - śpiew, pogadanka księdza III o tajemnicy paschalnej
11.15 praca w grupach o możliwości zdobycia niewierzącego i argumentacji za istnieniem Boga (II)
12.30 obiad, sjesta, tenis
15.00 śpiew z organami
16.00 podwieczorek
16.45 konkurs wiedzy katechizmowej - prowadzą katechetki (każda grupa opracuje z Katechizmu bierzmowanych - Kielce, wyd. Jedność, cz. IV - 3 pytania na konkurs do g. 12.30)
18.15 krąg - pogadanka księdza IV o hierarchii przykazań i rad Jezusa
19.00 kolacja
19.30 śpiew z organami
21.00 pogodny wieczór, podsumowanie pracy w grupach, nagrody za konkurs, humor (każda grupa zaplanuje 2 numery do zabawy), modlitwy wieczorne
23.15 cisza nocna

Środa 31 stycznia:
8.00 pobudka
8.45 modlitwy poranne
9.00 śniadanie
9.45 krąg - pogadanka księdza V o Eucharystii, śpiewy oazowiczów
11.00 Eucharystia = msza św. w sali (homilia o nawróceniu młodzieży i łowieniu ludzi dla Boga), (funkcje rozdzielone w grupach, śpiewy z oazą)
12.30 obiad, sprzątanie, porządkowanie
13.15 podsumowanie i pożegnanie

Szczęść Boże!


REKOLEKCJE SZKOLNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
(dla klas VIII z noclegiem i jedzeniem)
GRUCZNO 8 - 10 II 2000
DLA GIMNAZJUM 5 - 7 IV 2000 z noclegiem i jedzeniem

1. Schemat rekolekcji

Cel: z okazji roku świętego np. porządkowanie najważniejszych elementów wiary i zobowiązań z wiary z dostosowaniem do poziomu wiekowego

Tematyka trójczłonowa:
wierzę Bogu - gdy zachowuję Jego 10 przykazań,
wierzę Jezusowi - gdy próbuję żyć wg Jego przykazania miłości,
wierzę Kościołowi - gdy zachowuję 5 przykazań kościelnych.

Scenografia: schody z drzwiami: drzwi Boga, Chrystusa i Kościoła

2. Problematyka rekolekcji:

I dzień 8 III (Środa Popielcowa) - drzwi Boga
WIERZĘ BOGU - wiara w Izraelu z zobowiązaniami wyrażonymi w 10 przykazaniach pod górą Synaj Mojżesz przed krzakiem gorejącym (definicja Boga: Jestem który jestem, zawsze jestem, jestem wieczny, jestem Panem kosmosu i Twoim Panem) Wyjście z Egiptu, przejście przez Morze Czerwone i pobyt na pustyni... Góra Synaj, złoty cielec, ołtarz, krew przymierza, 10 przykazań Wiarę wspomaga nasze myślenie, obserwacja przyrody, cud przeżycia każdego dnia itd.

II dzień 9 III (czwartek) - drzwi Jezusa
WIERZĘ JEZUSOWI - wiara wokół Jezusa z finałem zobowiązań wyrażonych na dwóch górach: kazanie na górze, góra Golgota... Kazanie na górze jako subtelna interpretacja 10 przykazań plus koncentracja na nowym przykazaniu potwierdzonym na krzyżu Jezioro Genezaret i pozyskiwanie uczniów, wzmacnianie wiary uczniów poprzez słowa i czyny Jezusa (porządkowanie świata przez Jezusa - uciszenie burzy na morzu, rozstrzygnięcie na krzyżu i przygarnięcie łotra - nowe przykazanie, abyście wzajemnie miłowali tak jak ja was umiłowałem... Przebaczenie, schowanie miecza...) Wiara wymaga opowiedzenia się, wyboru osobistego, podążania za Jezusem...

III dzień 10 III (piątek) - drzwi Kościoła
WIERZĘ KOŚCIOŁOWI - wiara w Kościół z realizacją 5 przykazań kościelnych Kościół jest, coś oczywistego, może się podobać lub nie, ale on wciąż istnieje. Mogę go podziwiać, bo jest za co po 2 tysiącach lat, i krytykować, bo też jest za co. Wierzę w Kościół jeden, powszechny, apostolski, święty... Ufam Kościołowi, bo w nim jest obecny Duch Boży. Jest w nim moc tego Ducha, widoczna w odpuszczeniu grzechów - w spowiedzi... Zmiany w regułach Kościoła byłyby szkodliwe dla świata...np. zamiast jedności małżeństwa wprowadzić rozwody, co by to było? Tyle programów podał nam Jan Paweł II, a my ich nie realizujemy, chociaż bijamy brawa, cieszymy się... Kościół jako jako ewangelizator świata... Pokazuje misję Chrystusa. Na czym polega misja Jezusa? Kościół jest misją


REKOLEKCJE SZKOLNE
17-19 II 1999, GRUCZNO

I. PLAN IDEOWY

1. Cel: Pan Bóg wyróżnia każdego z nas (chce być z nami, ceni nas, przebacza, ma wobec nas plan, projekt na życie i wskazania - np. Jan Paweł II, List do młodych - jest dobrym Ojcem w relacji Jezusa, uzdalnia nas, ostrzega i daje możliwości, daje drogowskazy, odciąga nas od złudzeń i fałszywych pragnień, obiecuje szczęście...).

2. Tematyka trzech dni:
- żródłowe z Pisma św.: narracyjne trzy fragmenty 1) figura Józefa egipskiego 2) przypowieść o synu marnotrawnym 3) Jezus Chrystus wyróżniony Syn w Jordanie, na górze Tabor, w ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu).
- trzy pierwsze przykazania Boże (w analogii do znaków drogowych: nakazują, zakazują, informują)
- metafora znaków dorgowych i szaty (scenografia)
- piosenka: Królem jest...
- zadania...
- inne...

Merytorycznie: 17-19 II 99, Gruczno
1 dzień rekolekcji:
1) narracja o Józefie egipskim - szata
2) 1 przykazanie Boże - drogowskazy (jeden Bóg, jeden autorytet, jedna prawda)
2 dzień rekolekcji:
1) narracja przypowieści o synie marnotrawnym - szata
2) 2 przykazanie Boże - drogowskazy (szacunek dla Boga, zwracanie się do Niego w ważnych chwilach np. aby zło odróżnić od dobra, zła nie popełnić, w chwilach bólu, pytań, krzywdy, smutku i radości, samotności itp. )
3 dzień rekolekcji:
1) narracja o Jezusie w relacji do Boga Ojca, 12-letni w świątyni, chrzest w Jordanie. pokazywanie swego Ojca poprzez porównania np. Józef eg. (powtórkowo do 1 dnia rek., wobec syna marnotrawnego (powtórkowo do 2 dnia rek.), obraz przemienienia i wyjątkowości Jezusa - szata
2) 3 przykazanie (szacunek dla czasu i przestrzeni Bożej, do kościoła, cmentarza, przedmiotów rel., książek religijnych, niedzieli, świąt, dni szczególnych, post, jałmużna, modlitwa - czas i miejsce mojej modlitwy...)


I. Zrealizowane pomysły rekolekcji szkolnych w Grucznie.

W roku 1998

1.Scenografia w kościele: duży manekin, od którego sznury opadają na posadzkę i widać, że są obciążone 7 kamieniami tj. 7 grzechami głównymi.
2. Rozplanowanie tematyki trzech dni rekolekcyjnych: 1 dzień - 2 grzechy główne, 2 dzień - następne 2 grzechy główne, 3 dzień - 3 ostatnie grzechy główne.
3. Rozplanowanie grup i godzin: godz. 8.00 - klasy VIII i VII, godz. 9.30 - klasy VI, V, IV, godz. 14.00 - klasy III, II i I. Najczęściej bloki półgodzinne zajęć w kościele, w plenerze, w domu katechetycznym, w sali szkolnej (szkoła blisko).
Np. godz. 8.00 kl VIII - z Pismem św.(opow. o kuszeniu w raju), klasa VII - katecheza o pysze i chciwości; godz. 8.30 kl. VIII - śpiew i quiz tematyczny, kl. VII - z Pismem św., godz. 9.00 - kl. VIII - katecheza o pysze i chciwości, kl. VII - śpiew i quiz tematyczny; 9.30 kl. VIII - droga krzyżowa, kl. VII - film o wieży Babel, godz. 10.00 kl. VIII - film o wieży Babel, kl. VII - droga krzyżowa; godz. 10.30 - kanapki dla obydwu klas; godz. 11.00 - z śpiewem w plener i odwiedzenie np. piekarni, gdzie rozmowa o chlebie (chleb zwykły - dar ofiarny we mszy św.)...

Cel: Jezus pomaga w wyzwalaniu się z pokus i grzechów.

W roku 1999

1. Scenografia w kościele: znaki drogowe nakazu, zakazu, informacyjne, wśród nich 3 znaki = 3 przykazania Boże oraz wieszak, na którym każdego dnia dowiesza się jedną szatę (szatę Józefa egipskiego, syna marnotrawnego, Jezusa, który w scenie przemienienia miał szatę lśniąco białą)
2. Cel: Bóg Ojciec wyróżnia nas i chce, abyśmy wszyscy stawali się Jego synami.
3. Tematyka trzech dni rekolekcji:
1 dzień - ojciec wyróżnia Józefa, który jest figurą Jezusa (także 1 przykazanie Boże o szacunku dla Boga)
2 dzień - ojciec wyróżnia syna marnotrawnego (także 2 przykazanie)
3 dzień - Bóg Ojciec wyróżnia Swego Syna Jezusa (przemienienie, 12-letni Jezus w świątyni, chrzest w Jordanie itp.) - także 3 przykazanie

Każdy dzień składa się z kilku półgodzinnych programów (opis biblijny, katecheza o przykazaniu, modlitwa i śpiew, różaniec, droga krzyżowa, film, pantomima, montaż poezji ks.Twardowskiego, msza św., plener, konkursy, kanapki itp.

II. Dzień skupienia dla emerytów (zrealizowany w r. 1999 w Grucznie).

Program:
8.00 - zakwaterowanie w domu katechetycznym
8.15 śniadanie
8.45 godzinki
10.00 I konferencja i medytacja biblijna o narodzeniu (o Nikodemie)
10.30 kawa
11.00 film
12.00 II konferencja o przeżywaniu starości i choroby (pokaz Komunii św. w domu i uwagi)
12.30 obiad
13.00 odpoczynek w pokojach (sjesta)
15.00 kawa
15.30 w kościele: różaniec przyjaciół Radia Maryja
16.00 msza św.
16.45 agapa i kolacja

III. Katechumenat parafialny - w piątki o godz. 10.00, lub 18.45 w Grucznie (ewent. z kawą):

1. Film o wychowaniu seksualnym lub o sakramentach, o przykazaniach itp. (pół godziny)
2. Pogadanka księdza lub katechetki (pół godziny)
3. Modlitwa i rozmowa (pół godziny)

ks. Franciszek Kamecki

2007-03-25